МИГ Перущица-Родопи обявява процедура

MyRodopi 921 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“

ОБЯВЯВА

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване

- РЕКЛАМА -

BG06RDNP001-19.614 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

 

I.Наименование на мярката

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

 1. Допустими кандидати
 2. Общини Перущица и Родопи за всички допустими дейности;
 3. Юридически лица с нестопанска цел (със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Перущица-Родопи) ), включително МИГ Перущица-Родопи, за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 4. Читалища (със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Перущица-Родопи) за дейности свързани с културния живот;

III.Допустими дейности

Подкрепа се предоставя за следните допустими за подпомагане дейности:

 

а) Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

б) Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;

в) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

г) Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

д) Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

е) Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

ж) Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Допустими за финансова помощ по процедурата са следните разходи:

Допустими за подпомагане са следните разходи:

 1. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/
 2. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 3. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
 4. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 5. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ
 6. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
 7. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
 8. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т.3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по точки I, II и IV, като  разходите за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта не могат да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи.

Разходите по т.3 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта с изключение на разходите по т. 3 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

 1. Период за прием на проектни предложения

Първият период за прием е с начален срок 14.02.2023 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения е 20.03.2023 г., 17:00 часа.

Вторият период за прием е с начален срок 04.07.2023 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения  е 10.08.2023 година 17 часа и ще бъде отворен в случай на остатъчен бюджет след първия прием.

Третият период за прием е с начален срок 15.01.2024г., а крайният срок за подаване на проектните предложения  е 15.02.2024 г. 17 часа и ще бъде отворен в случай на остатъчен бюджет след първия и втория прием.

 

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

V.Бюджет на приема

Размерът на общия публичен принос за изпълнение на мярката е 223 553,45 лв.

 

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмедната финансова помощ за конкретен проект

За Общините Перущица и Родопи, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи – ползи.

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 97 790 лв. за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи, се предвижда финансиране в размер на 100%.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 9779,00 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 9779,00 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи един проект е 391 160,00 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ един проект е 391 160,00 лв.

 

VII.  Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест

 1. Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности, при които:

– Проектът включва дейности за изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – ДА 30 точки / НЕ 0 точки

– Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства– ДА 30 точки / НЕ 0 точки

– Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги на уязвимите групи (в т.ч. хора в неравностойно положения, хора с увреждания; деца; представители на етническите малцинства)– ДА 20 точки / НЕ 0 точки

– Проектът включва дейности за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура– ДА 20т. / НЕ 0т.

– Проектът включва дейности за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях площи– ДА 20т. / НЕ 0т.

– Проектът включва  инвестиции в други допустими дейности – ДА 15т./ НЕ  0 т.

Максимален брой точки по критерий 1: 30т.

 

 1. Дейностите по проекта се реализират в минимум 2 населени места извън общинските центрове – ДА 20 т./ НЕ – 0 т.
 2. Проектът е насочен към опазване на околната среда (30% от инвестициите са директно свързани с опазването на компонентите на околната среда – ДА 10 т. /НЕ -0т.
 3. 5. Проектът включва дейности и инвестиции свързани с предоставяне на услуги за деца и хора в пенсионна възраст –ДА 20 т/ НЕ 0 т.
 4. Проектът ще се осъществява в район, в който е идентифицирано наличие на етнически малцинства–ДА 10 т/ НЕ 0 т.
 5. Проектът е представен от кандидат – ЮЛНЦ или читалище, регистрирано в общината, където ще се изпълнява проектът –ДА 10 т/ НЕ 0 т.

Максимален брой точки за едно проектно предложение: 100

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор.

VIII. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Перущица-Родопи: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; https://mig-p-r.org/.

Лица за контакт:

Даниела Салкина – Изпълнителен директор

Телефон: 0885202428

Стефка Кръстева – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0877538893

IX.Начин на подаване на проектни предложения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Етикети:
Сподели
КОМЕНТИРАЙ

Последни

Пиян от Куклен уби приятел по чашка в спор за шише

49-годишният Мариян Паскалев застава пред Окръжен съд Пловдив днес за убийство с особена жестокост на свой приятел по чашка и…

Мъж от Ягодово запали 8 фирмени коли

Мъж от Ягодово, запалил 8 автомобила, от които 7 фирмени, застава пред Окръжен съд Пловдив днес. Срещу подсъдимия Г. Ш.…

Търсят изход от кризата с кадри в туризма

В петък министър Евтим Милошев призова парламента да  гласува промяна в Закона за чужденците в Република България. Браншът даде светкавично…

10-те най-нездравословни мазни храни

През последните няколко десетилетия познанията ни за мазнините в храните се промениха. През 90-те години на миналия век смятахме, че…

Пухкав кекс със сладко и кисело мляко

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ яйца - 1 бр. захар - 1 ч.ч. олио - 3/4 ч.ч. кисело мляко - 1 ч.ч. сода бикарбонат - 1 ч.л. брашно -…

- РЕКЛАМА -